وه چه تاوان عظیمی می‌خواهد انسان بودن و تا پای جان انسان ماندن